Vedtægter Militærkøretøjs Klubben

§ 1. Klubbens navn.
stk. 1: Klubbens navn er Militærkøretøjs Klubben, stiftet 1. februar 2006.
stk. 2: Lokalafdelinger af Militærkøretøjs Klubben kan tilføje et lokalafdelingsnavn. Bestyrelsen godkender lokalafdelingens navn og lokalafdelingen i sig selv.
stk. 3: Dette afdelingsnavn må ikke være i strid med klubbens vedtægter, værdigrundlag eller værdighedskriteriet.
stk. 4: Klubbens logo skal bruges af alle lokalafdelinger med tilføjelse af lokalafdelingens navn.
stk. 5: Klubbens internetdomæner er: milklub.dk og Militærkøretøjsklubben.dk


§ 2. Klubbens formål.
stk. 1: Klubbens formål er at skabe grundlag for at alle medlemmer til enhver tid kan være i en klub, i hvilken det væsentligste er interessen for historiske militære køretøjer, dokumentation af disse samt materiel i tilknytning til køretøjerne og deres brug.
stk. 2: Klubbens fundament er det historiske.
stk. 3: Klubmedlemmernes hovedinteresse er at eje, køre i og mødes omkring de historiske militære køretøjer. Subsidiært at tilknytte andre militærhistoriske emner.
stk. 4: Klubben kan til enhver tid samarbejde med interessenter som kan se et potentiale i vores interesser og køretøjer.


§ 3. Medlemskab.
stk. 1: Som medlemmer kan optages alle personer eller organisationer, som interesserer sig for køretøjer som beskrevet i § 2 eller har en historisk interesse som relaterer til køretøjerne jf. § 2 stk. 4.
stk. 2: Det er ikke en forudsætning for medlemskab, at man ejer et militærhistorisk køretøj.
stk. 3: Familiemedlemskab kan opnås når mindst en på adressen er fuldt betalende medlem, prisen er det halve af fuldt medlemskab
stk. 4: Medlemmer tilknyttes en lokalafdeling, hvis en sådan findes i området. Ellers tilknyttes medlemmet hovedklubben, indtil der oprettes en lokalafdeling i området.


§ 4 Bestyrelsen.
stk. 1: Bestyrelsen består af 3 valgte. 2 bestyrelsesmedlemmer på valg ulige år, 1 kasserer på valg lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, så bestyrelsen udover kasserer består af formand og et bestyrelsesmedlem. Alle har lige stemmer.
Bestyrelsen opfordres til, til bestyrelsesmøder eller i andre sammenhæng, hvor der træffes beslutninger, at inddrage lokalformændene. Lokalformændene har ikke stemmeret.
stk. 2: Bestyrelsen kan afslå medlemskab, hvis det er i konflikt med værdighedskriteriet.
stk. 3: Formanden og Kassereren kører med forskudt valg periode. Således at begge ikke kan være på valg samme år.


§ 5. Medlemsforpligtelser.
stk. 1: Medlemmer der handler i strid med klubbens vedtægter eller som skader klubbens værdigrundlag eller renommé, kan blive ekskluderet.
stk. 2: Klubben er upolitisk i enhver retning. Agitation, politisk eller religiøst, ved klubbens arrangementer eller i klubbens navn er forbudt. Sanktioner kan komme på tale, bestyrelsen tager stilling i hver enkelt sag.
stk. 3: Ved ethvert punkt som bestyrelsen har besluttet, skal bestyrelsen kunne fremlægge referat mod forlangende, til ethvert medlem, der har individuel og væsentlig interesse heri.


§ 6. Kontingent.
stk. 1: Størrelsen af næste års kontingent vedtages på generalforsamlingen.
stk. 2: Kontingent forfalder hver 1. marts og kan for nye medlemmer nedsættes til det halve, hvis medlemsskabet tegnes efter den 1. september.


§ 7 Arrangementer.
stk. 1: I klubbens arrangementer kan kun deltage køretøjer som overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Medlemmer som er træf- eller tur arrangør er berettiget til at undersøge køretøjerne og deres papirer, nummerplader m.v., for at kontrollere at lovgivningen er overholdt. Køretøjer der ikke overholder forskrifterne, vil blive udelukket fra arrangementerne af træf- og/eller tur arrangør. Undtaget herfra er køretøjer, som medtages til rent udstillingsbrug i henhold til gældende lovgivning, dvs. "ikke kørende".
stk. 2: Medlemmerne skal altid sørge for, at evt. tilladelser og dispensationer er indhentet i nødvendigt omfang og skal kunne dokumenteres på stedet.
stk. 3: Ligeledes skal ikke medlemmer som deltager, leve op til dette.
stk. 4: Brug af uniformer er tilladt ved klubbens arrangementer i det omfang gældende lovgivning tillader det, men kan forbydes, hvis træf- eller turarrangøren ønsker det, eller arrangementets karakter tilsiger det.
stk. 5: Våben, såvel deaktiverede og replikaer, må medbringes, hvis de specifikt tilhører den periode i hvilken køretøjer har gjort tjeneste. Undtaget herfra vil være specifikt meldt ud ved det enkelte arrangement. Øvrige våben eller våbengenstande vil være underlagt gældende lovgivning.


§ 8. Organisation.
stk. 1: Ved behov oprettes efter bestyrelsens retningslinjer et udvalg bestående af lokalformænd til koordinering af aktiviteter.
stk. 2: Klubben er organiseret som en klub med lokalafdelinger.
stk. 3: Klubledelsen varetager kontakten til alle myndigheder. Dog ikke ved arrangementer i henhold til § 7, her er det lokalafdelingen i det omfang det er nødvendigt for arrangementets gennemførelse.
stk. 4: Bestyrelsen opgaver er at holde kontakt til medlemmerne og være til støtte ved arrangementer.
stk. 5: Bestyrelsen er klubbens ansigt ud ad til. Ellers tegnes klubben af det enkelte medlem.
stk. 6: Det er i klubbens interesse, at der bliver et formaliseret samarbejde med organisationer der har interesser i henhold til § 2, og bestyrelsen skal arbejde for at formalisere sådanne samarbejdsaftaler.
stk. 7a: Lokalforeninger skal være det bærende i klubbens netværk, således kontakten holdes til det enkelte medlem.
stk. 7b: Lokalforeningerne vælger hvert andet år en lokalformand, som bestyrelsen kan holde kontakt til.
stk. 8: Det er klubbens lokalansvarlige og medlemmerne der er ansvarlige for at klubben fungerer i henhold til vedtægterne.
stk. 9: Det er ønskeligt, at der med jævne mellemrum holdes møder i lokalafdelingerne.
stk. 10: Klubben hæfter ikke for et økonomiske underskud i en lokalafdeling eller ved et arrangement afholdt af en lokalafdeling..
stk. 11: Lokalafdelinger kan ikke opkræve kontingent.
stk. 12: Lokalafdelinger kan ikke ophæve sig selv, evt. lokalnavn og eller web domæne ejes af Militærkøretøjs Klubben.
stk. 13: Lokalafdelinger kan ikke implementere egne vedtægter.


§ 9. Generalforsamling.
stk. 1: Der afholdes generalforsamling en gang om året.
stk. 2: Generalforsamling indkaldes via hjemmesiden og vil blive offentliggjort senest 4 uger før afholdelse.
stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent der skal konstatere om generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af 2 stemmetællere samt referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Behandling af næste års kontingent
7. Behandling af indkommende forslag
8. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år
9. Valg af billagskontrollant samt bilagskontollant suppleant, begge vælges for 1 år.
10. Eventuelt.
stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen
stk. 5: Regnskab samt indkommende forslag fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 10. Stemmeret.
stk. 1: Alle medlemmer med gyldigt medlemskab er stemmeberettigede.
stk. 2: Der kan ikke stemmes via fuldmagt.
stk. 3: Emner der stemmes om på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal.


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.
stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis 2/3 af de kontingentbetalende medlemmer ønsker det.
stk. 2: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter indkaldelsesdatoen.


§ 12. Regnskab.
stk. 1: Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
stk. 2: Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med billagskontrollantens påtegning og underskrift.


§ 13. Opløsning af klubben.
stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
stk. 2: For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræver det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
stk. 3: Medlemmer med gyldigt medlemskab vil få udbetalt tilgodehavender først, hvis muligt.
stk. 4: Historiske donationer overdrages efter bestyrelsens beslutning til egnet offentligt museum med interesse i henhold til § 3.


§ 14. Afgrænsning.
stk. 1: Der vil være en afspejling af mange udenlandske produkter, ikoner, historisk og militært relaterede emner og faktuelle forhold. Dette er ikke udtryk for en pro U.S.A., U.K eller for den sags skyld andre nationers, tidligere eller nuværendes politik. Klubmedlemmernes interesse for gamle militære køretøjer samt evt. associerede genstande udtrykker ikke en pro militaristisk holdning, men er et udtryk for klubmedlemmernes interesser i militære køretøjer og deres velfortjente plads i verdenshistorien. Ligeledes for så vidt angår emner beskrevet under § 2.4 1.


§ 15 Eksklusion.
stk. 1: Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
stk. 2: Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
stk. 3: I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver 3/4 af de afgivne stemmer.


§ 16 Gaver og donationer.
stk. 1: Gaver, donationer af en hver art tilfalder klubben og skal registreres hos formanden eller af et af bestyrelsen udpeget medlem.
Stk. 1a: Gaver & donationer skal godkendes af bestyrelsen
stk. 2: Lokalafdelingen der modtager gaven står som kustode for gaven.
stk. 3: Medlemmer af Militærkøretøjs Klubben kan hvis materialet er ledigt låne materialet mod at de selv står for at hente og bringe materialet jf. aftale med kustoden.
stk. 4: Medlemmet der låner materialet er ansvarlig for det lånte (erstatningspligt).
stk. 5: Formanden eller af et af bestyrelsen udpeget medlem, kan afvise et udlån hvis der tidligere har været et misbrug, en sådan afvisning kan ankes til bestyrelsen.


§ 17 Brug af sociale medier
stk. 1: Klubben har på Facebook et offentligt åbent forum, under Facebook gruppen Militærkøretøjsklubben, formålet med denne gruppe er at udbrede kendskabet til klubben, deling af nyheder og salg/formidling af genstande med tilknytning til militærhistoriske køretøjer og tilbehør.
stk. 2: Det er ikke tilladt at indlede diskussioner om interne uenigheder i det åbne forum, disse bør henlægges til klubbens andre kommunikationskanaler.
stk. 3: Det påhviler bestyrelsen at udpege en administrator, af et eller flere sociale medier. Administrator har ret til at uddelegere administratorrettigheder til andre medlemmer af klubben, såfremt dette findes hensigtsmæssigt, disse moderatorer bærer ansvaret for at klubbens interesser varetages og at værdigrundlaget beskyttes. Administratoren har mandat til at udelukke ikke betalende brugere, såfremt reglerne for brug af fora ikke overholdes.